Jamnagar Vahivati Committee


Oshwal Shikshan & Rahat Sangh
Jamnagar Vahivati Committee Year 2020-2021


  Official : Year (2020-2021)
No.
Name-Address
Designation
Phone Nos./ Email
1
Mr. Sirish Nemchand Savla

Village : - Vadaliya Sinhan

Address: Jamnagar


Co-ordinator
(M) +91-9320222851
2
Mr. Vimal Nemchand Sumaria

Village : - Khirasra

Address: Jamnagar

Member
(M) +91-9426918780
3
Mr. Hitesh Mansukhlal Chandaria

Village : - Ravalsar

Address : Jamnagar

Member
(M) +91-9824892920
4
Mr. Nitin Nemchand Gudhka

Village : - Setalush

Address : Jamnagar

Member
(M) +91-9824284883